Download

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

การพัฒนานวัตกรรมผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้  

ขั้น Plan : Model Teacher และ Buddy Teacher ร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อนนำไปใช้จัดการเรียนรู้

ขั้น Do : Model Teacher นำนวัตกรรมไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี Buddy Teacher และกลุ่ม PLC ร่วมสังเกตชั้นเรียน

ขั้น See : Model Teacher / Buddy Teacher และ กลุ่ม PLC ร่วมสะท้อนคิด Reflect จากการสังเกตชั้นเรียน

Model teacher นำข้อเสนอแนะจากการสะท้อนคิดไปปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนตลอดจนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งพัฒนาเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้หรือเอกสารทางวิชาการต่อไป

Logbook Teacher (Update Feb 8, 2021)

เอกสารปีการศึกษา 2566

เอกสารปีการศึกษา 2565

เอกสารปีการศึกษา 2564

เอกสารปีการศึกษา 2563

เอกสารปีการศึกษา 2562

เอกสารปีการศึกษา 2561

เอกสารปีการศึกษา 2560

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)