สาระสำคัญ : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริม PLC

  • รวมกลุ่มและดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2563

  • รวมกลุ่มและดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2562

  • รวมกลุ่มและดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2561

  • วันที่ 9 ส.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ครั้งที่ 2 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3

  • วันที่ 12 ก.ค. 2560 นัดหมายประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3

  • วันที่ 11 ก.ค. 2560 ประชุมวางแผนการดำเนินขับเคลื่อน PLC ครูทั้งโรงเรียน ณ ห้องประชุม SmartSchool

  • วันที่ 28 มิ.ย. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)