กลุ่ม PLC ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ เบญจมฯ

Professional Learning Community (PLC) , Benchamarachuthit Chanthaburi School, Thailand

ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มการรวมกลุ่ม PLC โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2564 (Responses)

ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มการรวมกลุ่ม PLC โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2563 (Responses)

ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มการรวมกลุ่ม PLC โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 (Responses)

ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มการรวมกลุ่ม PLC โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2561 (Responses)

ปีการศึกษา 2560

PLC-Group 01-15

PLC-Group 16-30

PLC-Group 31-45

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)