รายงานผลการดำเนินกิจกรรม PLC ปี 2565

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

COM5D

PHYSICS M6

Sciencety (Science Activity)

BIO-T01

BIO-T02

Chemisty board game

ภาษาไทยดิจิทัล

Thai D

History Teacher

Mix&Match

Eng For You 2022

Smart English Role Playing

CJ 2022

Math-Math Group

ART 3D

KINDLY

Career Benchan

Digital Learning Chemistry (II)

4T SMART COACH

New breed of teacher

นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม PLC ปี 2565

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

History Teacher

4T SMART COACH

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)