รายงานผลการดำเนินกิจกรรม PLC ปี 2564

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

Infographic รายงานผลการดำเนินกิจกรรม PLC ปีการศึกษา 2564

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

การงานอาชีพ

ศิลปะ

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)