นวัตกรรม/สื่อการเรียนรู้

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

แบบฟอร์มการรวมกลุ่ม PLC โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2564 (Responses)

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)