นวัตกรรม/สื่อการเรียนรู้

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

แบบฟอร์มการรวมกลุ่ม PLC โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2563 (Responses)

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)